Response to: Evidence-Based of Nonoperative Treatment in Adolescent Idiopathic Scoliosis
Hak-Sun Kim
Asian Spine J. 2015;9(2):315-315.   Published online 2015 Apr 15     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2015.9.2.315
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Imbalanced development of anterior and posterior thorax is a causative factor triggering scoliosis
Bo Chen, Qiaoyan Tan, Hangang Chen, Fengtao Luo, Meng Xu, Jianhua Zhao, Peng Liu, Xianding Sun, Nan Su, Dali Zhang, Weili Fan, Mingyong Liu, Haiyang Huang, Zuqiang Wang, Junlan Huang, Ruobin Zhang, Can Li, Fangfang Li, Zhenhong Ni, Xiaolan Du, Min Jin, Ji
Journal of Orthopaedic Translation.2019; 17: 103.     CrossRef