Outcome of Percutaneous Transforaminal Endoscopic Lumbar Surgery in >60-Year-Old Patients with Low Back Pain
Ratish Singh, Gao Zeng Xin, Mangal Prasad Hirachan, Lin Yu Cheng
Asian Spine J. 2018;12(3):511-517.   Published online 2018 Jun 4     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2018.12.3.511
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Better Functional Outcome and Pain Relief in the Far-Lateral-Outside-in Percutaneous Endoscopic Transforaminal Discectomy
Sheng-Fen Wang, Shih-Feng Hung, Tsung-Ting Tsai, Yun-Da Li, Ping-Yeh Chiu, Ming-Kai Hsieh, Fu-Cheng Kao
Journal of Pain Research.2021; Volume 14: 3927.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Transforaminal Discectomy versus Conventional Open Lumbar Discectomy for Upper Lumbar Disc Herniation: A Comparative Cohort Study
Ziquan Li, Cong Zhang, Weisheng Chen, Shugang Li, Bin Yu, Hong Zhao, Jianxiong Shen, Jianguo Zhang, Yipeng Wang, Keyi Yu
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Percutaneous transforaminal full endoscopic decompression for the treatment of lumbar spinal stenosis
Peigen Xie, Feng Feng, Zihao Chen, Lei He, Bu Yang, Ruiqiang Chen, Wenbin Wu, Bin Liu, Jianwen Dong, Tao Shu, Liangming Zhang, Chien-Min Chen, Limin Rong
BMC Musculoskeletal Disorders.2020;[Epub]     CrossRef