Influence of Skeletal Muscle Mass and Spinal Alignment on Surgical Outcomes for Lumbar Spinal Stenosis
Yawara Eguchi, Munetaka Suzuki, Hajime Yamanaka, Hiroshi Tamai, Tatsuya Kobayashi, Sumihisa Orita, Kazuyo Yamauchi, Miyako Suzuki, Kazuhide Inage, Kazuki Fujimoto, Hirohito Kanamoto, Koki Abe, Masaki Norimoto, Tomotaka Umimura, Yasuchika Aoki, Masao Koda, Takeo Furuya, Tomoaki Toyone, Tomoyuki Ozawa, Kazuhisa Takahashi, Seiji Ohtori
Asian Spine J. 2018;12(3):556-562.   Published online 2018 Jun 4     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2018.12.3.556
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact of Sarcopenia on Clinical Outcomes of Minimally Invasive Lumbar Decompression Surgery
Hiromitsu Toyoda, Masatoshi Hoshino, Shoichiro Ohyama, Hidetomi Terai, Akinobu Suzuki, Kentaro Yamada, Shinji Takahashi, Kazunori Hayashi, Koji Tamai, Yusuke Hori, Hiroaki Nakamura
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef